ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน PDPA PROKIT ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ของ บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”) แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายจะเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “คุณ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

อย่างไรก็ดี โปรดรับทราบว่าการเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา เราจะถือว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะส่งผลให้คุณไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์

บัญชี

หากผู้ใช้ได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้บัญชีหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น โดยเราไม่มีหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการของเรา การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยุติการใช้งาน นอกจากนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของคุณถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ เราอาจระงับ ปิดใช้งานหรือลบบัญชีของคุณ (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการกระทำของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้นคุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้บริการของเราได้ โดยเราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนอีกครั้ง

การใช้งานเอกสาร

เอกสารที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ภายใต้การบริการได้ถูกสงวนสิทธิให้ใช้งานได้เพียงแค่ผู้ที่สมัครบัญชีสมาชิกและชำระเงินค่าบริการครบถ้วนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยการใช้งานเอกสารหรือบริการจะต้องถูกจำกัดอยู่เพียง หนึ่ง (1) นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาและจะต้องใช้งานเพียงเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติให้ธุรกิจเป็นไปพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เพียงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบว่าคุณได้ใช้งานเอกสารที่มีการจัดเตรียมไว้ให้เกินจำนวนบุคคลที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ บริษัทจะระงับ ปิดใช้งาน และลบบัญชีของคุณโดยทันทีและบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการบริการที่คุณได้ชำระมาเพื่อใช้งานบริการของบริษัท รวมถึงบริษัทมีสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุดหากท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้งานบัญชี เอกสาร และการรับคำปรึกษา

การให้คำปรึกษา

หากคุณมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานเอกสารตามบริการนี้ คุณสามารถขอรับคำปรึกษาจากเราได้เป็นระยะเวลา หนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่คุณชำระเงินค่าบริการให้แก่เราโดยครบถ้วน โดยคุณสามารถขอคำปรึกษาได้ผ่านช่องทาง prokit-cs@ndatathoth.com

ทั้งนี้ เราจะตอบกลับในประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยที่คุณส่งเข้ามายังอีเมลที่เราได้ระบุไว้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาใด ๆ ("เนื้อหา") ที่คุณส่งให้กับบริการของเราในระหว่างการใช้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่ส่งทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เราอาจดูแลและตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่คุณส่งให้กับการบริการของเรา หรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา โดยการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ไม่ถือเป็นการให้อนุญาตแก่เราในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อการค้าการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่คุณจะให้การอนุญาตแก่เราเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่ง จัดรูปแบบและแสดงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของคุณตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดนโยบายของเรา ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเรา

การชำระเงิน

คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อถึงครบกำหนดชำระ ในกรณีที่มีการนำเสนอบริการแบบทดลองใช้ฟรี คุณอาจต้องชำระเงินหลังจากที่ช่วงทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง ไม่ใช่เมื่อคุณใส่รายละเอียดในการเรียกเก็บเงินของคุณ (ซึ่งอาจจำเป็นต้องใส่ก่อนที่จะเริ่มช่วงทดลองใช้ฟรี) หากบริการที่คุณสมัครไว้มีการเปิดใช้งานต่อหลังจากหมดระยะทดลองใช้ฟรี คุณจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณเลือก หากเรามีความเห็นว่า การทำธุรกรรมของคุณถือเป็นการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เราจะขอให้คุณส่งสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตรซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดสำหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการซื้อในครั้งนั้น ๆ ไป

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการและราคาสินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลา และเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณสั่งซื้อกับเราตามคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือคำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกชำระค่าธรรมเนียมและ / หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อไปทางอีเมลและ / หรือที่อยู่สำหรับการเรียกชำระค่าธรรมเนียม / หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

PDPA PROKIT ขอนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อการจำหน่าย เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อและการชำระค่าธรรมเนียมของคุณ และการชำระค่าธรรมเนียมนั้นได้ผ่านการตรวจสอบการฉ้อโกงเรียบร้อยแล้ว เราจะให้สิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อแก่คุณโดยเร็วที่สุดโดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดทางเราขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่คุณ

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากบริการของเรานำเสนอสินค้าที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถเพิกถอนหลังจากที่เราได้ให้สิทธิการเข้าถึงแก่คุณไปแล้ว เราจึงขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับคุณหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณรับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ โปรดอ่านรายละเอียดการบริการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบริการของเรา

ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

ในบางโอกาส ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุดที่อาจมีความเกี่ยวข้องไปถึงโปรโมชั่นและข้อเสนอ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง อัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรามีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว)

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งาน

คุณตกลงใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 1. กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบใด ๆ ภายในประเทศ
 2. ชักชวนหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 3. ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ, รัฐบาลกลาง, จังหวัดหรือรัฐ
 4. โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงคุกคาม ลามก หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคมหรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญตลอดจนเผยแพร่เนื้อหาใดที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น และ/หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เช่นเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 5. กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์มของบริษัทหรือผลงานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. จำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้หรือให้สิทธิในบัญชีผู้ใช้งานของคุณแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 7. เผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตหรือให้สิทธิให้ใช้เอกสารหรือการปรึกษาที่คุณได้รับจากการใช้บริการแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรจากบริษัท
 8. สร้างลิงค์ใด ๆ มายังแพลตฟอร์มของบริษัทหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้บุคคลภายนอกเชื่อได้ว่ามีความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการสนับสนุนจากบริษัทซึ่งไม่เป็นความจริง
 9. บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
 10. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต
 11. จัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทและ/หรือคัดลอกเนื้อหา แนวคิด ฟีเจอร์การทำงาน กราฟฟิค หรือผลงานใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 12. เพื่อสแปม ใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม โปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการค้นหาในอินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 13. กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องหรือกระทำการอื่นใดที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย
 14. เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ

บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือไม่ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่หากบริษัทพบว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณกระทำการฝ่าฝืนใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนดังกล่าวและ/หรือระงับการใช้บริการของคุณไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

ทั้งนี้ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาถึงที่สุดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่บริษัทได้รับจากการฝ่าฝืนของคุณ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อตกลงนี้จะไม่ใช่การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ บริษัท ดาต้าว้าว จำกัด หรือบุคคลที่สาม โดย สิทธิกรรมสิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่สัญญา) กับ บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก โลโก้ ข้อความ เนื้อหา ซอฟต์แวร์วิดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ที่ถูกใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา ถือเป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนของ PDPA PROKIT และ บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด หรือ ผู้อนุญาตให้สิทธิแก่เรา นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ กราฟิกและโลโก้ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ ดังนั้นในการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของเราไม่ได้ถือว่าเราให้สิทธิหรือใบอนุญาตแก่คุณในการทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ปลอมแปลงจัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทก่อนโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ เราอนุญาตให้คุณพิมพ์สำเนาเพื่อนำเนื้อหาของเราไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการนำไปใช้เป็นแนวทางในการเริ่มจัดทำเอกสารเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) สำหรับหนึ่ง (1) นิติบุคคล/บุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้นและห้ามใช้เอกสารหรือบัญชีที่ท่านได้รับจากการใช้บริการเพื่อการแสวงหากำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด โดยคุณต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงลบหรือเอาออกซึ่งโลโก้ เครื่องหมายทางการค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของบริษัทออกโดยเด็ดขาดและคุณจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและให้เครดิตแก่บริษัทเมื่อนำไปใช้งานเสมอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรานั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าบริการดังกล่าวมีให้ตามเกณฑ์ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" เราขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะตรงตามความต้องการของคุณหรือว่าการบริการจะไม่หยุดชะงัก ไม่ล่าช้า ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้เรายังไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการ ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านการบริการหรือข้อบกพร่องในบริการจะได้รับการแก้ไข คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาและ/ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการ จะกระทำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจาก ดาวน์โหลดเนื้อหาและ/ หรือข้อมูลดังกล่าว เราไม่รับประกันสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือธุรกรรมใด ๆ ที่ทำผ่านการบริการ

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ให้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการพนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับ ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นเยี่ยงอย่าง ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากผลกำไร รายได้ การขาย ไวรัสคอมพิวเตอร์ ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ ความล่าช้า การถูกรบกวน การล่มของระบบ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา) หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการรับรอง สัญญา การละเมิด การรับประกัน การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่น ๆ แม้ว่าเราจะได้รับการแจ้งเตือน คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์มของคุณแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มจัดทำเอกสารของคุณเท่านั้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมทั้งหมดก่อนการนำไปใช้ทุกครั้ง และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ตัวอย่างรูปแบบของเรานั้นมีความถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เราไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสารนี้ และเราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อเนื้อหาของเอกสารทั้งหมดฉบับนี้ ข้อแนะนำที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์บางลักษณะ เนื้อหาของเอกสารนี้จึงไม่ใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือคำปรึกษาทางวิชาชีพใด ๆ ทั้งสิ้น คุณจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง (คุณสามารถขอรับคำปรึกษาจากเราภายในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้หรือขอรับคำปรึกษาจากบุคคลอื่นด้วยตัวคุณเอง) เราจึงไม่มีความรับผิดชอบ และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้ และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าในรูปแบบใด

เราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น การรับรองใด ๆ ที่อาจมีขึ้นต้องออกเป็นหนังสือโดยเราเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรตระหนักด้วยว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กำลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหาหลายประการในที่นี้อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป รายการอ้างอิงทางเว็บไซต์ใด ๆ ในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายได้

คำปรึกษาที่คุณได้รับจากเราเป็นคำปรึกษาที่อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีอยู่และบังคับใช้ในขณะนั้น ดังนั้น เราจึงไม่ขอรับผิดชอบหากข้อกำหนด หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้ให้คำปรึกษาแก่คุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด และ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้น จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องสิทธิ หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ)จากข้อกล่าวหาของบุคคลที่สามเรียกร้อง ดำเนินการข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของคุณ หรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาใด ๆ ในส่วนของคุณ

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกใช้ มีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน เฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ และตั้งใจที่จะจำกัดในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้ข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะถือว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลือจะถือเป็นข้อตกลงที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นครั้งคราวด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนแพลตฟอร์มและ/หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล ซึ่งคุณมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอทั้งนี้ หากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว คุณยังคงใช้บริการแพลตฟอร์มอยู่ถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ ชั้นที่ 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อีเมล: dpo@ndatathoth.com
โทรศัพท์: 02-024-5560
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

Terms of Use
Privacy Policy

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

Made with in Bangkok