Back

การจัดการ Cookie Consent กับ Consent ประเภทอื่น ๆ สิ่งที่คนทำ Marketing ควรรู้

การจัดการ Cookie Consent กับ Consent ประเภทอื่น ๆ สิ่งที่คนทำ Marketing ควรรู้    หากจะกล่าวถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งเป็นวิธีทำการตลาดที่พลิกโฉมจากการตลาดรูปแบบเดิมมาอยู่บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์

Digital Marketing กับ PDPA เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เพราะข้อมูลของลูกค้าคือสิ่งสำคัญสำหรับการทำ Marketing นักการตลาดหรือธุรกิจจึงจำเป็นต้องต้องวิเคราะห์วางแผนตามแคมเปญและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งก็คือข้อมูลส่วนตัวที่สามารถสื่อหรือเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลหรือลูกค้าคนนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เลขบัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น

การนำข้อมูลของลูกค้ามาทำการตลาด จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าหรือบริการ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ จากข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ เพศ อาชีพ จากนั้นใช้ keyword ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาสินค้าหรือบริการออนไลน์ แต่ก่อนที่ฝ่าย Marketing จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้นั้น ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ดังนี้

 • ขอ Consent การใช้หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าซึ่งก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
 • แจ้งจุดประสงค์การขอใช้หรือเก็บข้อมูล ว่าใช้หรือเก็บเพื่ออะไร ระยะเวลาเก็บเท่าไร
 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่หลอกลวง แยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน ไม่นำเงื่อนไขต่าง ๆ มาผูกพันกัน และขอเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น
 • เมื่อลูกค้าสมัครใจยินยอมให้ข้อมูลแล้ว (Consent) นักการตลาดก็มีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลข้อมูลนั้นไม่ให้รั่วไหล

การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ให้สอดคล้องก็เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์ดีนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ ซึ่งก็อาจเกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาได้ นอกจากนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ภาคธุรกิจต้องรับโทษตามกฎหมายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งจะทำให้องค์กรที่ดูแลข้อมูลเสียความน่าเชื่อในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

การจัดการ Consent ใน Digital Marketing

ความยินยอม (Consent) เกิดขึ้นได้จากการที่เจ้าของข้อมูลได้สมัครใจ “เลือก” ที่จะยินยอมให้ธุรกิจใช้หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยฝ่าย Marketing จะเป็นผู้เชิญชวนให้ลูกค้ายอมรับหรืออนุญาตให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากลูกค้าเลือกที่จะปฏิเสธ ฝ่าย Marketing ก็สามารถเก็บข้อมูลนั้นได้ สิ่งที่น่าสังเกตคือ หากมีการเก็บข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเก็บไปจากเดิม ก็ควรจะต้องขอ Consent ใหม่ทุกครั้ง ไม่ควรนำ Consent เดิมกลับมาใช้ใหม่ เพราะอาจผิด PDPA ได้

สำหรับการจัดการ Consent เพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ในรูปแบบของฟอร์มกรอกข้อมูล ในการขอ Consent มีทั้งระดับ Consent ประเภทต่าง ๆ และ Cookie Consent โดยแบ่งได้ ดังนี้

1. Consent ประเภทต่าง ๆ

เป็นการขอ Consent ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากจุดรวบรวมข้อมูลที่ถูกตั้งไว้เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลในบริการต่าง ๆ เช่น Web Form, Email, APP SDK หรือ Custom API เป็นต้น การขอ Consent ประเภทอื่น ๆ เหมาะสำหรับเว็บไซต์และแอพพลิเคชันที่มีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ หรือมีการสมัครสมาชิก นอกจากการขอ consent แล้ว จำเป็นต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งองค์กรต้องจัดทำเพื่อใช้ในการขอจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลตาม PDPA

การทำ Consent ประเภทต่าง ๆ ยังต้องยึดหลักการขอ Consent คือ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บและประมวลผลข้อมูล (purpose of processing) เช่น ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า วางแผนแคมเปญ หรือการทำ Email Marketing โดยการให้ Consent ในส่วนนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกดยอมรับหรือคลิกจาก link ได้ ส่วนการตั้งค่า ช่องทางการติดต่อ และการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการรับข่าวสารมักใช้วิธีตั้งค่าผ่าน Preference Center

ตัวอย่างการจัดการ Consent ประเภทต่าง ๆ ผ่านการตั้งค่าบน Preference Center

ตัวอย่างการจัดการ Consent ประเภทต่าง ๆ ผ่านการตั้งค่าบน Preference Center

2. Cookie Consent

หากเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และ/หรือ ใช้ในการทำการตลาด จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล(ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์) ก่อน ถ้าไม่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนอาจจะถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อในหลักการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักประเภทของคุกกี้ที่เก็บบนเว็บไซต์ ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้

2.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)

ผู้ใช้งานจะเลือกเก็บคุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้ เพราะมีความจำเป็นกับระบบการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงนโยบายความปลอดภัย เช่น ระบบ log in หรือการยืนยันตัวตนด้วย KYC

2.2 คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-Necessary Cookies)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ consent การเก็บคุกกี้ประเภทนี้ได้ โดยคุกกี้ที่ไม่จำเป็นแบ่งย่อยได้อีกหลายประเภท เช่น

 • คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Analytic หรือ Statistics หรือ Performance Cookies) เป็นคุกกี้ทางสถิติที่รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 • คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Preferences หรือ Functional Cookies) ที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น จดจำ log in ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไปไม่ต้อง log in ซ้ำอีก ภาษาในเว็บไซต์ที่เราเลือกใช้
 • คุกกี้โฆษณา (Marketing Cookies) ซึ่งมักเป็นคุกกี้จากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เผยแพร่หรือลงโฆษณา มีไว้ใช้ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานรายบุคคล

การขอ Cookie Consent โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการขอ Consent ผ่าน Cookie Banner ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวป็อปอัพที่เด้งขึ้นมาบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานกด accept หรือยินยอมการเก็บคุกกี้ และอาจมี link ให้คลิกอ่านรายละเอียดนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) และตั้งค่าการเก็บคุกกี้แต่ละประเภทได้เอง Cookie Consent ที่ดี ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

 • แจ้งและขอความยินยอมการเก็บคุกกี้
 • ระบุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ข้อความไม่กำกวม
 • ไม่สร้างเงื่อนไขให้กับผู้ใช้เว็บไซต์
 • เข้าถึง Cookie Policy บนเว็บไซต์ได้ง่าย
 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้หรือข้อมูลประเภทใดได้บ้าง
 • มีระบบตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการให้ความยินยอมให้ใช้คุกกี้    ตัวอย่างการขอ Cookie Consent โดยใช้วิธีการขอ Consent ผ่าน Cookie Banner

ตัวอย่างการขอ Cookie Consent โดยใช้วิธีการขอ Consent ผ่าน Cookie Banner

    การขอ Consent เพื่อเก็บข้อมูลจากลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักในการทำ Marketing เพื่อให้สอดคล้องตาม PDPA นอกจากเรื่องการขอ consent แล้ว เว็บไซต์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งเนื้อหาที่องค์กรจัดทำจึงต้องมีความชัดเจน ครบถ้วน ซึ่งสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากนักกฎหมาย จาก PDPA.Pro ช่วยสร้าง Privacy Policy อย่างมืออาชีพ    ตัวอย่างรายละเอียดของนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

ตัวอย่างรายละเอียดของนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

    ด้านการจัดการ Consent ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสำหรับเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการหรือใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์แคมเปญต่างๆ ส่วนเว็บไซต์ที่มีการจัดเก็บคุกกี้ ก็จะต้องขอ Cookie Consent โดยสามารถใช้เครื่องมือช่วยสร้าง Cookie Banner และแจ้ง Cookie Policy เพียงไม่กี่ขั้นตอน ง่ายๆ ได้ทันที เพียงเท่านี้องค์กรของคุณก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม PDPA แล้ว

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2022 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy