Back

การจัดเก็บข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

การจัดเก็บข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร ต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล


ปัจจุบัน ‘การจัดเก็บข้อมูล’ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอดทางธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างตรงจุด รวมถึงยังช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ และทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ บางประเภทจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามหลัก PDPA ซึ่งสำหรับองค์กรผู้เก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ จำเป็นจะต้องมีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน องค์กรจึงควรให้ความสำคัญต่อการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลัก PDPA ครอบคลุมทุกขั้นตอน

การจัดเก็บข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร ?

วิเคราะห์เพื่อวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างตรงจุด

ทุกวันนี้ ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรมากมายจึงจำเป็นต้องปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเร่งด่วน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านการใช้งานคุกกี้ เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มความสนใจของลูกค้า วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงจัดทำ Promotion เพื่อแนะนำและเสนอสินค้าให้กับลูกค้า หรือที่เรียกว่า Personalized Marketing ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านการใช้คุกกี้ มักจะครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลในหลายส่วนด้วยกัน ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด ด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดให้ชัดเจนว่า เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นด้วยวัตถุประสงค์อะไร มีระยะเวลาในการจัดเก็บนานเท่าไหร่ และจะมีการทำลายข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ และที่สำคัญจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ซึ่งวิธีการขอความยินยอมการใช้คุกกี้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและสะดวกที่สุด คือ การสร้างคุกกี้แบนเนอร์ (Cookie Banner) ซึ่งจะขึ้นมาบนหน้าเว็บไซต์หลังจากผู้ใช้งานได้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ โดยสามารถสร้าง Cookie Banner กับ Cookie Wow เพื่อขอความยินยอมการใช้งานคุกกี้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ ที่นี่

ออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าจะมีความสำคัญต่อการทำการตลาดขององค์กรแล้ว การพัฒนาสินค้าและบริการก็จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ถูกจัดเก็บไ้ว้เช่นกัน

เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ลึกขึ้น หรือหากมีปัญหาใดที่สินค้าปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากพอ ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับสินค้าและบริการของคู่แข่งในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมได้ในระยะยาวและยั่งยืน

แน่นอนว่าการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ย่อมทำให้เราเข้าใจในตัวลูกค้าได้ลึกและรอบด้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกสินค้า การตัดสินใจประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ไปจนถึงความต้องการและแนวโน้มของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าใกล้เคียงว่ามีอะไรบ้าง

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวล้วนแล้วแต่สำคัญต่อการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมแทบทั้งสิ้น เพราะ ถ้าหากเรายังสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด โอกาสที่ธุรกิจจะสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมได้ในระยะยาวก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีอยู่ได้ในระยะยาวและยั่งยืนแล้ว การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ ยังจะทำให้องค์กรสามารถค้นพบช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ยังมีอัตราการแข่งขันต่ำ แต่จะมีศักยภาพสูงในอนาคตได้ด้วย เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรมองเห็นเทรนด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถคาดคะเนได้สินค้าและบริการควรพัฒนาไปในทิศทางไหน เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสู่ตลาดใหม่ต่อไป


สุดท้ายนี้ เราทุกคนทราบดีว่าการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงธรกิจสำคัญมากแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้น คือ การสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่ยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลว่า ข้อมูลส่วนบุคคลพวกเขาจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ดีและปลอดภัย เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างครบถ้วน

เพราะฉะนั้น สำหรับธุรกิจที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน จำเป็นต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและขอจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามหลัก PDPA ซึ่งคุณสามารถจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมืออาชีพภายในไม่กี่ขั้นตอนกับ PDPA Pro

นอกจากนั้น สำหรับเว็บไซต์ที่การเก็บและใช้งานคุกกี้ ก็สามารถขอความยินยอมในการเก็บและใช้งานคุกกี้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพียงสร้าง Cookie Banner กับ Cookie Wow คุณก็จะสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านการใช้งานคุกกี้ได้อย่างสบายใจ ถูกต้องตามหลัก PDPA อย่างแน่นอน

สร้าง Privacy Policy ง่ายๆ

อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตาม PDPA

สร้าง Policy ตอนนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้คนอื่นอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

18/01/23

Data SecurityData PrivacyID Card

บริษัท เอ็นเดต้าธอธ จำกัด
1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560
sales@ndatathoth.com

©2024 nDataThoth Limited All Rights Reserved.

HelpTerms of UsePrivacy Policy